Belangrijke data
Agenda
 • 25 december t/m 9 januari kerstvakantie
 •  7 februari margedag, alle leerlingen vrij
 •  4 februari volgende nieuwsbrief
 • week 6 en week 7 oudergesprekken groepen 1 t/m 8, groepen 8 definitieve advies middelbare school
 • 19 t/m 27 februari voorjaarsvakantie
Algemeen nieuws
Kerst

Kersttruien, een prachtig ouderkoor, gezellige lokalen, kerststukjes, 3D-kerstballen, vrolijke kinderen, een lekkere lunch, cadeautjes: het was een geslaagde dag vrijdag. Een kers op de taart waren de blij bewoners van de Hemrikheem. Zij kregen zelfgemaakte kaarten van 6A, gebracht door Leyvy, Luuk en Aurelius. Wat fijn om iets voor anderen te kunnen betekenen!

Ondanks het alternatieve programma, hopen wij volgend jaar het kerstdiner als vanouds (gezellig in het donker met heerlijk zelfgemaakte hapjes) te vieren!

Inrichting plein en tuinen

Wij hebben de gemeente benaderd voor het project ‘Vergroening schoolpleinen’ en zijn als pilotschool gekozen! Dit betekent dat wij op hun kosten een tekening mogen laten maken en dat wij 20.000 euro krijgen om de plannen uit te voeren. Samen met Donker Design, Maaike Loos, kartrekker van onze werkgroep tuin en Ronald, vakleerkracht gymnastiek, een medewerker van SKSG o.a. de volgende punten uitgelicht:

 • Herstel van de waterpomp,
 • Aanleg afwatersysteem tuin onderbouw,
 • Vergroening plein midden- en bovenbouw (om een pannakooi heen),
 • Inrichting tuin bovenbouw als buitenlokaal.

In het nieuwe jaar volgen de tekeningen en onderzoeken wij de mogelijkheden.

Hierboven vindt u de praatplaat waarmee we het proces gestart zijn.

Bouw nieuwe gymzaal/uitnodiging gemeente

Zoals u eerder hebt kunnen lezen, wordt de nieuwe gymzaal gebouwd naast de bovenbouw. De nieuwe gymzaal krijgt een open, speelse en vriendelijke uitstraling die goed bij het Karrepad past. De gymzaal wordt energieneutraal en krijgt zonnepanelen een en sedumdak. De hoofdentree van de gymzaal komt aan de Korreweg zodat naast de school ook verenigingen en andere sporters de gymzaal makkelijk kunnen bereiken.

 

De planning is om eind januari 2022 te starten met de voorbereidende werkzaamheden, o.a. het inrichten van de bouwplaats. De gemeente stemt hierover met ons af, zodat de veiligheid van onze leerlingen wordt gewaarborgd. In februari 2022 begint aannemer Wind Design+Build met haar werkzaamheden. Al zal de overlast zoveel mogelijk beperkt worden, als school ondervinden wij hier enige hinder van. Als alles volgens planning verloopt, kan de gymzaal eind 2022 in gebruik worden genomen.

De gemeente wil u graag een persoonlijke toelicht geven, maar door het coronavirus is dit niet mogelijk. Op woensdag 19 januari 2022 biedt de gemeente wel de mogelijkheid om uw vragen via een online overleg (telkens in een klein groepje) toe te lichten. Dit gebeurt via MS Teams.

 

U dient zich hiervoor wél aan te melden. Dat kan via het mailadres: vastgoedbedrijf@groningen.nl t.a.v. mevrouw A. Koops, projectmanager nieuwbouw. 

 

De volgende tijdblokken worden gehanteerd:

 

 1. 16.30 - 17.00 uur
 2. 17.00 - 17.30 uur
 3. 17.30 - 18.00 uur
 4. 18.00 – 18.30 uur


Graag ontvangt de gemeente vóór 14 januari a.s. per mail uw eerste en tweede voorkeur. U krijgt op 18 januari een e-mail met het definitieve tijdblok waarvoor u bent ingedeeld met daarbij de link naar MS Teams.

 

 

 

Margedag 6 december

De margedag op maandag 6 december stond in het teken van dalton en werd georganiseerd door onze daltoncoördinatoren: Nienke van Dam en Catelijne van Krieken. Helaas werd het door COVID-19  een online programma in plaats van een fysieke bijeenkomst in de Euroborg. Desondanks is het door snel schakelen gelukt er een effectieve dag van te maken.

In de groepen 1 en 2 ging het gesprek over eenheid in daltonsymbolen, de inzet van het digibord en het gebruik van het registratie- en observatiesysteem MijnKleutergroep. De groepen 3, 4 en 5 hebben zich beziggehouden met een doelenbord, waardoor kinderen zicht krijgen op doelen en meer eigenaar worden van de weg ernaartoe. De groepen 6 en 7 werkten aan een bloktaak spelling, waarbij aan de voorkant een doelencheck wordt gedaan die ervoor zorgt dat kinderen inzicht krijgen in hun beginsituatie. Hierdoor kunnen kinderen, als zij dit aankunnen, eigen keuzes maken ten aanzien van opdrachten en instructies. Groep 8 ontwikkelen een maandtaak (meerdere bloktaken samengevoegd), waarbij kinderen het plan van de leerkracht kunnen volgen of, als zij dit aankunnen, vrijheid hebben om bij meerdere vakken zelf te plannen. Eind mei evalueren wij onze werkwijze en willen wij een besluit nemen over onze doorlopende lijn doelmatig werken en dit borgen in ons daltonboek. 

Protocol Te laat komen

Samen met het team en onze leerplichtambtenaar hebben wij een nieuw protocol Te laat komen geformuleerd.

In dit protocol wordt beschreven hoe wij als basisschool het Karrepad  omgaan met leerlingen die ongeoorloofd te laat komen. Het uitgangspunt is dat wij de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij u als ouder neerleggen en dat de lestijd voor de leerlingen niet in gevaar mag komen.  

 

Doel van het protocol  

1. Handelen binnen de regels van de Leerplichtwet  

2. Voorkomen van verstoring van de lessen  

3. Eenduidige werkafspraken binnen school  

 

Start lestijden  

Iedere lesdag start om stipt 8.30 uur. Dat betekent dat kinderen dan startklaar in de klas moeten zitten. De kinderen van de midden- en bovenbouw kunnen vanaf 8.15 uur zelfstandig naar binnen. De kinderen van de onderbouw worden door de ouders naar de leerkracht op het plein gebracht. 

 

Aanpak  

Als leidraad nemen we de zogenaamde 3-6-9- regeling. Deze regeling is een goede manier om samen met de afdeling leerplicht het probleem van het te laat komen aan te pakken. Elke keer dat het kind te laat komt, wordt dit door de leerkracht in het leerlingvolgsysteem geregistreerd.  

 

3 Bij driemaal te laat vindt er een gesprek plaats tussen de leerkracht en de ouder(s) en eventueel de leerling (afhankelijk van zijn of haar leeftijd). 

 

6 Bij zesmaal te laat seint de leerkracht de adjunct-directeur in. De adjunct-directeur nodigt de ouder(s) uit om de consequenties van het te laat komen te bespreken. Er wordt aangegeven dat er bij de negende te laat komen een uitnodiging volgt voor een preventief gesprek met de leerplichtambtenaar.

 

Bij negen keer te laat nodigt de leerplichtambtenaar de ouder(s) uit voor een gesprek. Dit gesprek vindt plaats op school. Indien er geen verbetering optreedt, zijn mogelijke sancties niet uitgesloten.  

 

Het is zowel voor een kind, als voor de groep en leerkracht niet fijn wanneer een kind te laat op school komt. Laatkomers missen een deel van de les en verstoren die voor anderen. Laten we er daarom samen voor zorgen dat elke lesdag op rustige wijze kan beginnen.

Nieuws over de verlengde schooldag

Het is fijn dat we de VSD in aangepaste vorm hebben kunnen doorzetten. Zo hebben leerlingen mooie dingen gemaakt binnen het thema ‘Build it’. Van solderen voor hun borstelrobotje tot het knutselen voor een stop motion filmpje.  Ook hebben de leerlingen gevoetbald met Mbots. Na de kerstvakantie begint het thema ‘Tijdreis’. We zullen bij verschillende kunstvormen langsgaan en hieromheen opdrachten maken. Het is gezien een eventuele verlenging van de lockdown wel afwachten of en op welke wijze we dit kunnen vormgeven.

Wendy en Marieke

Oproep nieuw MR-lid

Betrokken ouder gezocht voor de medezeggenschapsraad (MR).

Meepraten op school? In de MR natuurlijk!

Wij zijn op zoek naar een nieuw ouderlid van de MR van Het Karrepad.

 

De MR bestaat uit personeelsleden en ouders. Als MR-lid heb je een stem in het beleid van de school. MR-leden stellen zich voor een termijn van 4 jaar beschikbaar. De MR vergadert 8 keer per jaar in de avond van 19.30 uur tot 21.30 uur.  

Lijkt het je wat om mee te denken en het beleid van de school kritisch te volgen, geef je dan op!

Dit kan tot en met 20 januari!

Mocht je vragen hebben dan kun je een van de leden van de oudergeleding mailen of aanspreken.

 

De huidige MR oudergeleding bestaat uit:

 

Marten Bult (m.bult@o2g2.nl), voorzitter en vader van Vince (groep 5a) en Rowen (groep 3a)
Niene te Biesebeek (niene6@hotmail.com), vice-voorzitter en moeder van Rooslinde (groep 8a) en Thom Kleian (groep 5a)
Thom Duijvené de Wit (thomddw@gmail.com)
Jolien Klitsie, moeder van Jesse (Beren) en Rowan (groep 3b).

Je kunt je kandidaat stellen door je interesse kenbaar te maken bij de leerkracht van uw kind.

Zijn er meerdere geïnteresseerden, dan worden er verkiezingen uitgeschreven.  

 

Met vriendelijke groet,

 

 

De oudergeleding van MR

Leefbaarheid kinderen van 4 t/m 12 jaar Korreweg

In de toekomst wordt de Korreweg veranderd in een fietsstraat. Dat is een 30 km/u straat met rood asfalt, waarbij fietsers en automobilisten de straat delen.

De herontwikkeling van de Korreweg biedt een unieke kans om iets bij te dragen aan de wijk én vooral de leefbaarheid ervan voor kinderen. De gemeente wil onderzoeken hoe de wijk kindvriendelijk gemaakt kan worden. Om hierachter te komen hebben studenten van de Hanzehogeschool een korte enquête opgezet die enkele belangrijke algemene punten bevat voor een leefbare wijk voor kinderen. Voor hun onderzoek zou het erg fijn zijn als ouders deze korte enquête zouden invullen. De link naar de enquête is; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScj6pSCy8dhmkiKEVa-w5lKwgyJGSoEgp7oF_8Ft_8EPPzlYA/viewform?usp=sf_link 


Alvast bedankt!