Belangrijke data
Agenda
 •   7 april toneeluitvoering Beren
 • 13 april paaseieren zoeken groepen 1 t/m 3
 • 14 april paasontbijt en eitje-tik wedstrijd
 • 15 april margedag, alle leerlingen vrij
 • 18 april 2e Paasdag, alle leerlingen vrij
 • 19 april toneeluitvoering 6b
 • 20 april toneeluitvoering 6a
 • 20 t/m 22 april Cito Eindtoets groepen 8
 • 21 en 22 april Koningsspelen
 • 23 april t/m 8 mei meivakantie
 • 11 mei toneeluitvoering 4c
 • 16 mei t/m 19 mei avondvierdaagse

 

Algemeen nieuws
Inleiding

 

Vorige week werden de leerlingen zowat hun lokaal uit gedreund. Het heien was begonnen. Ik kan me voorstellen dat die doffe klappen het leren en concentreren voor uw zoon of dochter die dag niet altijd makkelijk maakte. Zo’n 2,5 jaar geleden werden we opgeschrikt door een felle brand. Een verwoestende brand. Terwijl ik daar midden in de nacht stond te kijken naar de vlammenzee wist ik het eigenlijk wel. Een aantal uren later werd bij daglicht mijn angstige vermoeden bevestigd: er was van de gymzaal niets meer over. Gelukkig stond de rest van het schoolgebouw wel en kon, behalve de gymlessen, het onderwijs snel hervat worden. Er wordt de komende tijd een sterk fundament gelegd om een fantastische sportzaal voor de school en de buurt te bouwen. Waar we met zijn allen decennia lang plezier van kunnen hebben.

 

Een paar maanden later werd de wereld, wij dus ook, opgeschrikt door de coronacrisis. Het leidde een behoorlijke periode tot een schoolsluiting die in sommige opzichten bijna net zo verwoestend leek als de brand. Achterstanden liepen soms hoog op. Ten opzichte van de sportzaal konden we nu echter zelf direct gaan heien. Samen met het team zijn we zo snel mogelijk een fundament gaan leggen. We kregen daar ook extra middelen van de overheid voor. Al veranderde de ondergrond tijdens het heien nog weleens. Perioden van hybride onderwijs, schoolsluiting en volledige opening wisselden elkaar af. Daardoor verzakte er wel zo nu en dan een stukje fundament. Maar konden we dat vaak met het team en natuurlijk ook uw hulp weer snel oplossen. Al dreunt ook dit type heien soms behoorlijk na. Het kost de kinderen, jullie als ouders en natuurlijk ook ons team regelmatig veel moeite en het kost hoe dan ook veel energie.

 

De laatste weken lijkt de ondergrond behoorlijk stevig. De school is sinds de kerstvakantie volledig open en het lijkt erop dat dit zo blijft. Als ik door de school loop, zie ik dat het fundament weer stevig ligt. We zijn nog niet klaar met bouwen, maar feitelijk zijn we dat in het onderwijs nooit. Toch loop ik als ‘aannemer’ met veel meer rust en vertrouwen over ‘de bouwplaats’. En waar er nog wat reparatiewerk verricht moet worden, zie ik dat dat door kundig personeel verricht wordt.

 

Het fysieke heien bij de sportzaal is afgerond. Maar de coronacrisis zal zo nu en dan vast nog wel eens nadreunen. De sportzaal zal eind 2022 of begin 2023 klaar zijn. Daar kijk ik enorm naar uit. Net als dat ik met heel veel vertrouwen kijk naar de toekomst van uw zoon/dochter bij ons op school. En gelukkig kan het bouwen aan kinderen eindeloos doorgaan. Geniet van Nieuwsbrief 6.

Inhoud van onze teambijeenkomsten

Margedag 9 maart (handelingsgericht werken)
Op de margedag van 9 maart is onze orthopedagoog verder ingegaan op handelingsgericht werken (hgw). Vorige keer lag de nadruk op de 7 uitgangspunten van hgw: 1. Onderwijsbehoeften staan centraal, 2. Afstemming en wisselwerking, 3. De leerkracht staat centraal, 4. Positieve aspecten doen ertoe, 5. Constructief samenwerken, 6. Doelgericht handelen, 7. Systematisch en transparant. Tijdens deze dag zijn we dieper ingegaan op de uitgangspunten 1, 3 en 6. Zo hebben we de onderwijsbehoeften van leerlingen in beeld gebracht en met elkaar doorgesproken over wat nodig is om hierbij aan te sluiten. We hebben bijvoorbeeld uitdagende opdrachten gedefinieerd om hier vervolgens in elk leerjaar mee aan de slag te gaan. De middag stond in het teken van het vormgeven van de pilots met twee rekenmethodes en ook was er ruimte om de SCOL (leerlingvolgsysteem voor sociale competentie, welbevinden en veiligheid)-resultaten te analyseren. 

Teamoverleg 29 maart (gezamenlijke jaardoelen)
Tijdens dit teamoverleg hebben we onze gezamenlijke doelen geëvalueerd. Onderwerpen waarbinnen deze doelen zijn geformuleerd zijn bijv.: nieuwe methodes, hoog- en meerbegaafdheid, Rots en Water (zie in deze Nieuwsbrief), talentblokken, dalton, pilot Snappet, NPO-middelen. De conclusie is dat we, ondanks COVID-19, mooie stappen hebben gezet met elkaar!

Margedag 15 april (lezing executieve functies)
Tijdens deze margedag zal Jelle Jolles ons bezoeken. Hier zijn wij, gezien zijn volle agenda, erg blij mee! Jelle Jolles is universiteitshoogleraar Neuropsychologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam en leidt het centrum Brein & Leren. Jelle is een autoriteit, veelgevraagd spreker en graag geziene gast in de media als het gaat over de ontwikkeling en ontplooiing van kinderen.
Leerkrachten bereiden zich voor door een cursus ‘Executieve functies’ te volgen en zij kunnen het boek ‘Leer je kind kennen’ bestellen. Hierin staat Jolles uitvoerig stil bij de executieve functies (EF). Neuropsychologische functies die zich ontwikkelen van de kindertijd tot de jong volwassenheid en essentieel zijn voor het leren van de mens. EF zorgen ervoor dat leerlingen kunnen plannen, organiseren en problemen oplossen, maar ook dat ze zelfinzicht krijgen, denken en overwegen. Ook zijn ze essentieel voor zelfregulatie, het sociaal en emotioneel functioneren en sterk bepalend voor leermotivatie en leerprestaties. Hopelijk weet Jelle Jolles een mooie brug te slaan naar ons onderwijs en kunnen wij met alle kennis die wij tijdens zijn lezing opdoen aan de slag met dalton diezelfde dag (zie stukje dalton). 

Dalton

Sinds de margedag van 6 december die volledig in het teken stond van dalton (zie Nieuwsbrief 23 december) hebben we niet stilgezeten. Zo wordt in alle groepen aandacht besteed aan doelmatig werken:
Groepen 1 en 2: leerlingen plannen eigen werkjes met het digikeuzebord en leerkrachten krijgen via het registratie- en observatiesysteem MijnKleutergroep steeds meer grip op welke onderwijsbehoeften de kinderen hebben. 
Groepen 3, 4 en 5: er wordt een pilot gedraaid met een doelenbord in de klas. Hierop staan doelen van taal, rekenen en/of spelling en leerlingen maken zelf de keuze welk doel voor hen geschikt is.
Groepen 6: leerlingen plannen zelf een bloktaak spelling en hebben zo meer vrijheid in wat ze wanneer maken. Hierbij wordt vooraf gewerkt met een doelenchecker.
Groepen 7: de bloktaak spelling wordt uitgebreid met een bloktaak taal.
Groepen 8: leerlingen plannen alle vakken middels een maandtaak. Hierbij kunnen zij er ook voor kiezen de planning van de leerkracht te volgen.
 Verder is het daltonboek zo goed als klaar. Nadat een besluit over de pilot doelmatig werken is genomen, zal dit boek met u gedeeld worden. Op de margedag van 15 april zullen de daltoncoördinatoren samen met het team de puntjes op de i zetten en de daltonvisitatie voorbereiden.

De visitatie vindt plaats op donderdag 23 juni. De visiteurs nemen een kijkje in de klassen en gaan in gesprek met leerkrachten, MT, MR, ons bestuur en de leerlingenraad. Daarnaast willen ze in gesprek met ouders. Dit zal plaatsvinden van 13.25 uur tot 13.45 uur. Wilt u graag meepraten, meld u dan aan door een mail te sturen naar Alinda Koerts (a.koerts@o2g2.nl).


Nienke van Dam en Catelijne van Krieken (daltoncoördinatoren)

Collegiale consultatie

Na de meivakantie gaan alle leerkrachten met een kijkvraag bij een collega op bezoek. Daarna wordt een gesprek gepland waarbij informatie en adviezen worden uitgewisseld en eventuele problemen worden besproken. Op deze wijze wordt er van elkaar geleerd, ontstaat er meer samenwerking en wordt de school weer sterker!

Nieuwe rekenmethode

Na een aantal jaren gewerkt te hebben met de rekenmethode ‘Alles telt’ kwamen we tot de conclusie dat we behoefte hebben aan een methode die beter aansluit bij de nieuwste inzichten voor wat betreft het rekenonderwijs en die goed aansluit bij ons daltononderwijs. Er is daarop een rekenwerkgroep geformeerd om verschillende rekenmethoden te vergelijken. Uit deze zichtzendigen hebben we twee rekenmethoden gekozen die we in groep 3 t/m 8 gaan uitproberen.

We hebben daarbij geselecteerd op de opbouw binnen een leerjaar, het aantal doelen per blok, de mogelijkheid voor leerlingen om zelfstandig te plannen en te reflecteren en daarnaast naar de mogelijkheden tot differentiatie en naar de te volgen didactiek.

Na de meivakantie wordt er geëvalueerd en op basis van de bevindingen kiezen we de methode die het best aansluit bij bovengenoemde criteria.

Nieuwe methode wereldoriëntatie

We zijn aan het onderzoeken welke methode wereldoriëntatie het beste past op het Karrepad. De huidige methode is inmiddels wat gedateerd en we willen gaan werken met een moderne methode die goed aansluit op de belevingswereld van onze leerlingen. We zijn 3 nieuwe methodes aan het bekijken, Blink Wereld, Faqta en Zaken van Zwijsen. We maken hieruit een selectie en gaan dan 2 methodes in de praktijk testen. Na evaluatie kiezen we dan de nieuwe methode die we hopelijk in het schooljaar 2022-2023 in gebruik gaan nemen.

Protocol ‘Te laat komen’

Het is enige tijd goed gegaan met het aantal kinderen dat te laat komt. Helaas zien er de laatste tijd weer veel laatkomers. Het is voor kinderen niet fijn laat in het lokaal te komen en daarbij missen zij de start van de dag. Het kan zijn dat we uw zoon/dochter of u op het plein benaderen om u erop te attenderen dat het te laat is. Wij hopen op uw begrip en een goede samenwerking.

De schooltuin

Het is weer voorjaar en dat betekent dat de schooltuin weer bewerkt kan worden! Met dank aan een aantal fanatieke ouders is de schooltuin weer klaargemaakt om met leerlingen in te werken. Er zal weer van alles worden gezaaid om later te kunnen oogsten. Heel fijn dat er ouders zijn die ons hierbij willen helpen! In week 14 starten kleine groepjes van de groepen 4.
Voor de winter hebben de kleuters veel bollen gepoot, waarvan er nu een deel is opgekomen en in bloei staat. Groep 7b heeft ook bloembollen gepoot, in letters (“KARREPAD”) Helaas is hiervan (nog?) niet alles opgekomen.

De tuin achter het bovenbouwgebouw moet ook worden aangepakt (het is meer een mini bos) en ook hier wordt de komende vrijdagen aan gewerkt. Heel blij zijn we met de inzet hierbij!

Mocht u dit lezen en denken: ik wil ook wel helpen in de tuin, dan kunt u zich melden bij juf Maaike (m.loos@o2g2.nl).

Rots en Water

In de afgelopen periode hebben wij (Catelijne, Peter en Frencis) de opleiding voor Rots en Water trainer afgerond.

Het Rots en Water programma biedt kinderen de mogelijkheid om te ervaren wat het inhoudt om sociaal te zijn. De kinderen leren op een andere manier naar zichzelf, de ander en situaties te kijken. Rots en Water geeft kinderen handvatten om mentaal sterk te zijn en voor zichzelf en voor anderen op te komen. Maar ook om samen te spelen en te werken. Dit gebeurt op een andere manier dan in de schoolbanken. Namelijk door echt te ervaren en te doen!

 

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining aan bod komen zijn onder andere:

 • stevig staan, centreren, gronden en ademhaling,
 • het leren lezen van lichaamstaal,
 • het herkennen en aangeven van eigen grenzen en die van anderen,
 • kiezen voor jezelf en je (desnoods) afsluiten van groepsdruk (de Rotskwaliteit),
 • je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit),
 • zelfvertrouwen,
 • zelfreflectie (terugkijken op jouw gedrag en het effect daarvan op anderen),
 • zelfbeheersing.

 

De Rots en Waterlessen scheppen een veilige omgeving waar kinderen met veel plezier en uitdaging kunnen leren over hun lichaamshouding, hun gedrag, hun eigen kwaliteiten en die van anderen. We doen veel in spelvorm. De meeste lessen worden gegeven in het speellokaal waar we de ruimte hebben om te lopen en te spelen.

 

We starten dit schooljaar met de groepen 3 in het speellokaal.

 

Catelijne is in de bovenbouw gestart met een groepje kinderen uit verschillende klassen. Hieronder volgt een beschrijving van haar laatste les:

We werken nu aan ons ‘rotskasteel’. Hierbij sta je in een sterke houding: voeten gegrond en in balans en je armen voor je gezicht. Een ander helpt je met stevig staan door met een zachte ‘watervuist’ tegen je schouders en heupen te duwen. Daardoor moet je spieren gaan aanspannen en misschien je voeten anders neer gaan zetten om tot een stevige houding te komen. Dan zoek je een focuspunt op in de ruimte waar je naar gaat kijken. De ander gaat dan op minimaal een meter afstand om je heen lopen en bewegingen maken. De bedoeling is dat je gefocust blijft staan. Raak je uit de focus, helpt de ander je weer in je ‘rotskasteel’ en pas dan gaat diegene weer verder met bewegen. Als dat goed gaat, worden de bewegingen groter en bozer. De ander mag boos aankomen lopen, hard klappen etc., maar met maximaal één meter afstand. Daarna gaan we boos roepen met fruitsoorten. En dan is het de bedoeling dat je in je ‘rotskasteel’ blijft. Dat is heel moeilijk, omdat je niet grappig, maar echt boos moet roepen. Daarbij is het ook lastig om gefocust te blijven staan.

Deze oefening heeft als doel rustig te blijven om goed na te kunnen denken als er iets gebeurt wat je niet prettig of eng vindt. Om je zelfverzekerd te voelen en een goede beslissing te kunnen nemen in de situatie. Reageer ik door weg te lopen, stop te zeggen of hulp te zoeken.

 

Meer informatie over het programma kun je vinden op www.rotsenwater.nl.

 

Met vriendelijke groeten,

 

 

Catelijne, Peter en Frencis

VVE (voor en vroegschoolse educatie)

Op dinsdag 15 maart hebben we met de VVE-groep een lentewandeling gemaakt door het park vanuit het thema ‘Wat zien we buiten groeien en bloeien?’. Wat was er al veel te bewonderen…
De kinderen moesten bij de foto’s hierboven een zin bedenken wat leidde tot: ‘De narcis groeit uit zijn bol.’, ‘De reiger staat bij het water.’, ‘De bloesem groeit aan takken.’ ‘Er komen blaadjes aan de bomen. De blaadjes komen uit de knoppen.’ Verder hebben we gesproken over de namen van jonge dieren en hebben we deze geverfd. De prachtige resultaten hangen nu in de klas bij de boerderij.